CILJI ARHEOLOŠKIH

RAZISKAV


Cilj predhodnih arheoloških raziskav je odkrivanje potencialnih arheoloških najdišč in dopolnjevanje vedenja o že znanih najdiščih za zaščito arheološke dediščine na prostoru, kjer je predviden gradbeni ali kakršenkoli drug poseg.

Po izvedbi terenskega dela predhodnih arheoloških raziskav se pridobljene najdbe in podatke analizira, ugotovitve pa se poda v poročilu o opravljenem delu, ki ga prejme investitor.

V primeru, da so bile med predhodnimi arheološkimi raziskavami odkrite arheološke najdbe, v skladu z rezultati raziskav ZVKD določi obseg in način morebitnih zaščitnih arheoloških raziskav.


Skrb za kakovost opravljenega dela in zadovoljstvo naših strank ter poslovnih partnerjev je nas najvišji kriterij.
Arheološke raziskave, Matevž Lavrinc s.p.